Dotacje z budżetu jst na działalność oświatową

Opis oferty

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej OR Gdańsk zaprasza na szkolenie otwarte w dniu 15 czerwca 2012 z cyklu: 	DOTACJE Z BUDŻETU JST NA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ PRYWATNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK – AKTUALNE PROBLEMY, ORZECZNICTWO RIO I ORZECZNICTWO SĄDOWE, ZAPOWIEDZI PRZYSZŁYCH ZMIAN W PRAWIE 

Adresaci:	Pracownicy pionu finansowego urzędu oraz ZEAS zajmujących się udzielaniem, kontrolą i rozliczeniem dotacji dla prywatnej oświaty, Skarbników JST, osoby piastujących funkcje organu wykonawczego JST, radni – członkowie komisji ds. oświaty i komisji ds. budżetu, osoby piastujące funkcje organu prowadzącego prywatną szkołę lub placówkę oraz osób wykonujące czynności księgowo-rachunkowe na rzecz prywatnej oświaty.

Cel szkolenia:	• Zapoznanie z aktualną regulacją prawną dotyczącą dotacji oświatowych i z najnowszym orzecznictwem sądowym i orzecznictwem RIO;
•	Zapoznanie się ze stosowanymi w prywatnej oświacie modelami organizacji i prowadzenia gospodarki finansowej - Jak skontrolować dokumentację finansową prywatnej szkoły?
•	Zapoznanie się z doświadczeniami innych JST w zakresie kontrolowania prywatnych placówek oświatowych;
•	Zapoznanie się z niekwestionowanymi w orzecznictwie rozwiązaniami dla treści uchwałą z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty;
•	Informacja o planach MEN w zakresie przygotowania zmian i uściśleń do przepisów art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty. 
•	Rozwiązanie problemu: „jak liczyć ilość uczniów?”, od której zależy wysokość dotacji należnej dla szkoły (placówki);

Korzyści:	•	Poznanie doświadczeń innych JST w zakresie określania „rodzaju danych o wydatkach, poprzez które dotowana szkoła powinna rozliczać wykorzystanie dotacji”;
•	Nabycie umiejętności prawidłowego obliczania podstawy dotacji, w tym waloryzacji jej wysokości;

Program: 
I.	Źródła prawa dotyczące omawianych dotacji oświatowych - (1) dotacje oświatowe na tle systemu prawa dotyczącego dotacji.
II.	Beneficjenci dotacji oświatowych (w nawiązaniu do zasad tworzenia szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przez osoby prywatne) – (2) prawo do otrzymywania dotacji podmiotowej z budżetu JST (ewolucja konstrukcji).
III.	Ustalanie dotacji: (3) tryb ustalania kwoty na rok kalendarzowy, (4) rodzaje podstaw dotacji – czy można od podstawy odejmować dochody placówek samorządowych z wpłat za żywienie i zajęcia pozaprogramowe ?, (5) czy istnieje podstawa dla oddzielnego ustalania dotacji na rzecz oddziału przedszkolnego w prywatnej szkole podstawowej? (6) stawki – mnożniki procentowe, (7) wniosek o udzielenie (wypłatę) dotacji rocznej i jego /budżetowe/ znaczenie, (8) skutki uchybienia terminowi do przekazania wniosku, (9) przewidziane w niektórych uchwałach powiadomienie beneficjenta o kwocie dotacji rocznej /znaczenie/, (10) ustalanie dotacji dla szkoły prywatnej w przypadku nieprowadzenia szkoły danego typu i rodzaju przez dotującą JST (jak znaleźć „najbliższą gminę” lub „najbliższy powiat”  - kazus szkoły pomaturalnej z Powiatu Cieszyńskiego ; (11) co to jest „rodzaj szkoły”?
IV.	Jak ustalać faktyczną ilość uczniów? – (12) orzecznictwo sądowe i RIO  – na dzień miesiąca czy cały miesiąc?, problem absolwentów szkoły i dotowania przedszkola w okresie wakacyjnym – brak umów z rodzicami.
V.	Waloryzacja kwoty dotacji rocznej: (13) Z jakim momentem waloryzować dotację na skutek zmiany podstawy /wydatków bieżących lub subwencji/ oraz zmiany ilości uczniów? – rozwiązania z praktyki JST (14) Jak wyrównywać różnice między dotacją przekazaną a dotacją należną – dopuszczalność potrąceń śródrocznych oraz kwestia dopuszczalności potrącenia nadpłaty z dotacji nowego roku kalendarzowego?
VI.	Dotacje oświatowe w projekcie budżetu, w uchwale budżetowej, w planie finansowym jednostki budżetowej, w sprawozdawczości budżetowej – (15) Jakie dane i dokumenty beneficjent może żądać od dotującego organu celem samodzielnego ustalenia należnej kwoty dotacji?; (16) Wypłata dotacji stanowiąca wykonanie planu wydatków budżetu, (17)  Kto jako dysponent dekretuje /uruchamia/ wypłaty dotacji, (18) Czynności głównego księgowego, (19) Rachunek bankowy szkoły (pr

Kraj:

Województwo:

Miejscowość:

Adres:

Data dodania: 28 maja Dodane przez: M piepke
lub dodaj ogłoszenie