TESTY DO POLICJI - TEST WIEDZY-MULTI-SELECKT

Opis oferty

TEST WIEDZY OGÓLNEJ ( 06.06.2008r.)„ADMINISTRACJA PUBLICZNA.”
1. Stanowienie prawa miejscowego należy do:
Odp: Organy samorządu terytorialnego (wojewody ,rady gmin, rady powiatów oraz sejmików województw).
2. Administracją rządową kieruje:
Rada Ministrów
3. Prezes Rady Ministrów, Wiceprezesi Rady Ministrów składają wobec Prezydenta:
następującą przysięgę: "Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady
Ministrów, ministra), uroczyście przysięgam, dochowam wierności
postanowieniom Konstytucji i innym prawom RP, a dobro
Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem."
              +


 Test wiedzy 670 pytań i odp.

1. Jednostkami zasadniczymi podziału terytorialnego są: gmina, powiat, województwo.
2. Starosta jest: organem administracji: lokalnej, która jest sprawowana przez samorząd terytorialny jak i przez organy adm. rządowej - a do niej zaliczamy organy adm. Nie zespolonej i wojewodę sprawującego władzę administracji ogólnej. Starosta to organ administracji zespolonej podległej wojewodzie
3. Decentralizacja oznacza: Decentralizacja jest to ustawowe, trwałe, prawem chronione, przekazywanie organom decentralizowanej władzy publicznej (gminom, powiatom, województwom) zadań, kompetencji i środków, w której do tej pory były wyposażone organy władzy centralnej
4. Organem administracji niezespolonej jest: dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień - dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej - dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych - dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar - dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych - dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej - dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych - dyrektorzy urzędów morskich - dyrektorzy urzędów statystycznych 

Nazwa firmy

Forma prawna

Kraj:

Województwo:

Miejscowość:

Data dodania: 30 lipca
lub dodaj ogłoszenie