Inspektora w zespole prezydialnym

Województwo: Śląskie Miasto: śląskie ID ogłoszenia: 728 735 488

Nazwa firmy:
Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej
Stanowisko:
inspektora w Zespole Prezydialnym

Opis oferty

Liczba lub wymiar etatu: 1 Główne obowiązki: - wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem sekretariatu, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi pracę kancelaryjno-biurową w zakresie dokumentów jawnych i niejawnych, - przyjmowanie, ewidencjonowanie i ekspediowanie korespondencji, - prowadzenie i aktualizowanie ewidencji obowiązujących aktów prawnych, - archiwizowanie dokumentów, - realizowanie zadań z zakresu wykorzystywania w komendzie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wymagamy: Wymagania konieczne: - umiejętność biegłej obsługi komputera, - teoretyczna i praktyczna znajomość pracy biurowej, - poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne". Wymagania pożądane: - zamieszkanie na terenie powiatu bielskiego, - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, - znajomość zagadnień z zakresu wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, - komunikatywność, samodzielność. Wymagane dokumenty i oświadczenia: - kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, - życiorys i list motywacyjny. Kopie innych dokumentów i oświadczenia: - kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i osiągnięcia zaw Branża: Administracja Państwowa

Data dodania: