pracownik socjalny

Miasto: Kraków

Nazwa firmy:
MOPS w Krakowie
Stanowisko:
pracownik socjalny
Miesięczne wynagrodzenie (brutto):

Forma zatrudnienia

umowa o prace

Forma prawna

inne

Rodzaj umowy

Czasowa

Opis oferty

MOPS w Krakowie zaprasza osoby chętne do pracy w charakterze pracowników socjalnych - umowa na zastępstwo Wymogi formalne: zawód pracownika socjalnego może wykonywać osoba, która: •ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna, •przed 01.01.2007 roku otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunku studiów, •przed 01.01.2008 roku po ukończeniu szkoły policealnej otrzymała dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny, •przed 01.01.2008 roku ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, •przed 01.05.2004 roku ukończyła studia wyższe licencjackie lub magisterskie na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne, socjologia, •przed 01.05.2004 roku rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów. UWAGA •ukończona na w/w kierunkach inna specjalność niż praca socjalna np. pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i praca socjalna, pracownik socjalny, służby socjalne, praca socjalna i terapia społeczna, praca socjalna i resocjalizacja, polityka socjalna nie uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, •ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunku pedagogika specjalna lub administracja nie uprawniają do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, Wymagana jest podstawowa znajomość struktury administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego, znajomość ogólnych zagadnień metodyki pracy socjalnej i socjologii. Wymagania dodatkowe to komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów, doświadczenie zawodowe (w tym staż pracy, wolontariat lub inne formy aktywności), znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym, odporność na stres. Warunki zatrudnienia: Pierwsza umowa na czas określony na stanowisku aspirant pracy socjalnej. Wynagrodzenie zasadnicze: 1674,00 brutto. Umowa zakończy się weryfikacją zdobytej wiedzy i umiejętności, której pozytywny rezultat będzie podstawą do zawarcia kolejnej umowy na stanowisku pracownika socjalnego – umowa na zastępstwo. Warunki zatrudnienia na stanowisku pracownik socjalny: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1852,00 zł oraz dodatek za pracę w terenie 250,00 zł i dodatek motywacyjny. Wymagane dokumenty: •list motywacyjny, •cv, •dokumenty poświadczające wykształcenie, •inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia, •oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszoną rekrutacją. Dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą w terminie do 10 września 2013 r. na adres: Kancelaria MOPS, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków. Koperta zawierająca aplikację powinna być opatrzona adnotacją: Rekrutacja-aspirant pracy socjalnej Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie będą rozpatrywane w późniejszym terminie. Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione o terminie testu psychologicznego, który będzie kolejnym etapem rekrutacji.